Postup koupě a platební podmínky


Rodinné domy Sulice


Postup koupě

1) Rezervační smlouva

Možnost vrácení rezervačního poplatku

-  případě, že klient oznámí investorovi do 5 pracovních dnů po uzavření rezervační smlouvy, že nemá o byt zájem, je rezervační poplatek klientovi vrácen. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy vinou investora, je rezervační poplatek klientovy rovněž vrácen v plné výši.

 

2) Smlouva o budoucí smlouvě

– do 14 dnů od uzavření rezervační smlouvy je podepsána s klientem Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

 

3) Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

– do cca 45 dnů po kolaudaci domu a po podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, jímž se dům rozdělí na jednotky, podepíší investor a klient Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a klientovi bude jednotka předána, je-li plně uhrazena celková kupní cena.

 

Předmětem převodu vlastnictví jednotky je:

  • jednotka a podíl na společných částech nemovitých věcí, zahrnující podíl na pozemku společném všem jednotkám včetně práva výlučného užívání garážového stání a včetně práva výlučného užívání sklepní kóje (není-li garáž či sklep vymezen jako nebytová jednotka – pokud ano, převádí se příslušný spoluvlastnický podíl na takové nebytové jednotce).
  • Venkovní stání bude převedeno na kupujícího v katastru nemovitostí jako samostatný pozemek s parcelním číslem.

Platební podmínky

Všechny platby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem na účet developera.

Splátkový kalendář

- rezervační poplatek 75.000,- Kč po podpisu rezervační smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy

- 10 % z celkové kupní ceny do 14 dnů po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu

- 20 % z kupní ceny do 10 dnů od doručení oznámení investora o dokončení hrubé stavby bytového objektu

- 70 % z kupní ceny se započtením rezervačního poplatku při podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví bytu.

 

 

Vyřizuje

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707