Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně

Klientské změny standardního vybavení


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


Klientské změny

Dispoziční změny:

Investor provede případné změny v dispozici jednotky na základě přání klienta, a to za následujících podmínek:

 • dispoziční změny jsou možné v termínech určených investorem v nenosných příčkách
 • budou zachovány přívody a odpady vody, budou zachovány hlavní elektrické rozvody, rozvody pro topení a ventilační prostupy
 • požadované klientské změny budou investorem oceněny a jejich rozpočet potvrzen klientem (případně bude vyhotoven dodatek ke smlouvě a oběma smluvními stranami podepsán)

 

Změny standardního vybavení:

Možnost změn standardního vybavení se týká následujících položek:

 • obklady a dlažby, vodovodní baterie, umyvadla, vany, sprch. Kouty, závěsná WC, plovoucí podlahy, vnitřní dveře a zárubně, barvy stěn, elektroinstalace, TV a WIFI, venkovní žaluzie včetně el. ovládání. Změny jsou možné pouze v rámci stanovených dodavatelských subjektů investora.

 

Nejzazší termín pro změny vnitřních dispozic a vnitřního vybavení:

 • Změny vnitřních dispozic: 02/2023
 • bez příplatku za bourání (hrubá stavba včetně příček dle projektové dokumentace bude hotová do konce února), červenec 2023 s příplatkem za bourání
 • Výběry dlažeb, obkladů a sanity: 06/2023
 • Výběry podlah: 02/2024
 • Výběry dveří a zárubní: 02/2024

Architektonické řešení


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


Stavební řešení

Hlavním stavebním objektem je soubor 3 dvoupodlažních objektů: A, B a C.  Objekt A se skládá ze tří jednotek A1, A2 a A3, objekt B se skládá z jednotek B1, B2 a B3 a objekt C se skládá z jednotek C1, C2 a C3. Objekty jsou dispozičně stejné.  

Všechny 3 objekty jsou obdélníkového půdorysného tvaru:

 • Objekt Aje o celkových půdorysných rozměrech 22,87m x 14 m
  • Dům A1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům A2 o půdorysných rozměrech 7,5 m x 14 m
  • Dům A3 o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m.
 • Objekt Bje o celkových půdorysných rozměrech 22,75m x 14 m.
  • Dům B1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům B2 o půdorysných rozměrech 7,5m x 14 m
  • D ům B3 o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14
 • Objekt Cje o celkových půdorysných rozměrech 22,75m x 14 m.
  • Dům C1 je krajní a o půdorysných rozměrech 7,685 m x 14 m
  • Dům C2 o rozměrech 7,5m x 14 m
  • Dům C3 o rozměrech 7,685 m x 14 m

 

Konstrukční a materiálové řešení

Pisnice vizualizace - obr. 5

Vnitřní i vnější svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva (tvárnice Porotherm 300). Vodorovné stropní desky nad 1.NP a 2.NP budou železobetonové z filigránů. Vnitřní dvouramenná schodiště jsou uvažována jako železobetonová prefabrikovaná uložená na stropní desku přes ozub.

Rodinné domy jsou založeny vždy samostatně na základových pasech z prostého betonu a srovnávací železobetonové monolitické desce, pod kterou se provede podkladní beton. Všechny zmíněné konstrukce budou založeny do únosné vrstvy. Obvodové a nosné zdivo objektů je navrženo z keramických tvarovek. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS a hladkou stěrkovou omítkou. V částech fasády budou plochy opatřeny provětrávaným obkladem ze dřeva. Budou použita dřevěná okna z EURO profilů. Vnitřní příčky jsou navrženy také z keramických tvarovek. Střechy objektů jsou navrženy jako ploché s krytinou z asfaltových modifikovaných pásů.

Navrhovaná stavba včetně stavby obslužné komunikace je navržena v souladu s požadavky dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příjezd po obslužné komunikaci je bezbariérový, stejně jako všechna navržená stání díky podélnému způsobu umístění parkovacích míst. Vstup do objektu je přístupný bezbariérově z navazujících chodníků, obytné prostory v 1.PP jsou přístupné taktéž bezbariérově.

 

Podlahy, obklady

Pro všechny obytné místnosti a kuchyňský kout bude použita plovoucí podlaha laminátová - HARO s pokládkou a protihlukovou podložkou. V prostoru, koupelen, WC, schodiště, chodeb, předsíně a skladu, bude položena keramická dlažba. Podlaha garáže bude z kvalitní betonové stěrky.  Podlahy v sociálních zařízeních budou vždy opatřeny hydroizolační stěrkou včetně vytažení fabionů. Přechody mezi jednotlivými typy krytin budou opatřeny přechodovými lištami.

 

Topení

Domy budou vytápěny tepelnými čerpadly IVT v systému vzduch -  voda.V koupelně bude otopný žebřík.

 

Slaboproud

V každém rodinném domě bude přiveden telefonní kabel a bude osazena datová zásuvka. V případě zájmu je možno v rámci domu rozvést strukturovanou kabeláž - datovou síť, přípojku poskytovatele internetu projekt nezahrnuje. Dle dostupných informací je společností O2, plánováno položení optického kabelu v dané ulici v r. 2024. V každém RD bude instalován rozvod společné televizní antény STA s anténním systémem na samostatném anténním stožáru, který bude osazen na ploché střeše. Anténní stožár bude osazen anténní sestavou FM+TV (rezerva pro SAT).

Dešťové vody ze střechy RD budou odvedeny pomocí vyhřívaných střešních vpustí. Ležatou kanalizací v zemi budou svedeny do akumulační nádrže o objemu 3m3. Z akumulační nádrže bude přepadem voda vedena do vsakovacího zařízení na pozemku budoucího majitele.

V každé kuchyni bude instalován odsavač par nad varným centrem. Odsavač par bude napojen na potrubí odvedené nad střechu objektu. Odsavače jsou dodávkou stavby a jsou vybaveny vlastním ventilátorem, zpětnou klapkou, tukovým filtrem a osvětlením.

 

Dopravní řešení – areál

Navrhované dopravní napojení areálu pro ŘRD bude vjezdem z jižní hrany stávající obytné ulice Ke Kašně. Obsluha MHD je zastoupena linkami autobusu 113, 331 a 333, zastávka K Březině v ulici Libušská severně od vyústění ulice K Vrtilce do Libušské. Zastávka se nalézá ve vzdálenosti 300 m.

Vjezd do areálové komunikace je pro všechny RD společný. Vjezd je navržen délky 7,25m v šířce 6,0m s vjezdovými složeným oblouky 3,65m a 6,15m.

Vlastní areálová komunikace mezi vjezdem a vstupy do rodinných domů je navržená jako obytná ulice celkové délky 85,93m. Tento obytný prostor má při své severní hraně navržen parkovací pás pro sedm stání západně od vjezdu a čtyři stání východně od vjezdu. Parkovací stání jsou šířky 2,25m a délky 5,50m. Koncová stání jsou délky 7,75m.

Jižní hrana areálových ploch je tvořena vstupy a vjezdy do jednotlivých řadových domů. Tyto jsou od sebe odděleny ostrůvky zeleně o šířce 3,11m. Vjezdy jsou společné se vstupy a jsou celkové šířky 4,84m. Vlastní společný pojížděný a pochozí prostor mezi parkovacími stáními a vjezdy a vstupy se větví doleva a doprava podélně s čelní fasádou rodinných domů je navržen v šířkách 4,6 resp. 4,77m. Východně vedle vjezdu se nachází kryté stání pro popelnice na směsný odpad. Parametry areálových ploch umožňují otáčení osobních vozidel i vjezd a výjezd vozidel popelářů.

 

Vizualizace, mapa, situace, lokalita


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


 Vizualizace - exteriér

Pisnice vizualizace - obr. 1Pisnice vizualizace - obr. 2Pisnice vizualizace - obr. 3Pisnice vizualizace - obr. 4

 

Vizualizace - interiér

U Trati cam01 04Nepojmenovany 7Nepojmenovany 8Nepojmenovany 5Nepojmenovany 6Nepojmenovany 3Nepojmenovany 4

 

Vizualizace - půdorys 3D

3D 1NP3D 2NP

 

Vizualizace - koupelna 1.NP

Spodni koupelna-01Spodni koupelna-01 1Spodni koupelna-01 2Spodni koupelna-01 4

Vizualizace - koupelna 2.NP

koupelna 2NP-01koupelna 2NP-01 1koupelna 2NP-01 4koupelna 2NP

 

 Vizualizace - lokalita

Pisnice vizualizace - obr. 5Pisnice vizualizace - obr. 6

 

 

Letecké snímky (Duben 2023)

DJI 0821DJI 0823DJI 0833DJI 0835

 

Mapa - občanská vybavenost, doprava

Mapa obcanska vybavenost 2doprava

 

 

Koordinační situace

KOORDINACNI SITUACE

Geometrický plán

GEOMETRICKY PLAN

Postup výstavby


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


DUBEN 2024

IMG 20240328 110644 resized 20240330 064853257IMG 20240328 094910 resized 20240330 064855185IMG 20240328 094637 resized 20240330 064855778IMG 20240328 094954 resized 20240330 064854537IMG 20240328 095111 resized 20240330 064853898

ZÁŘÍ 2023

IMG 20230905 171150IMG 20230905 171159IMG 20230905 171206

DUBEN 2023

DJI 0821DJI 0823DJI 0833DJI 0835

ÚNOR 2023

 

IMG 20230201 091812 resized 20230201 103253474IMG 20230201 092444 resized 20230201 103253094IMG 20230201 092508 resized 20230201 103252346IMG 20230201 092513 resized 20230201 103251878

LEDEN 2023

IMG 20230110 153942 resized 20230113 010407429IMG 20230110 153947 resized 20230113 010407202IMG 20230110 154018 resized 20230113 010406819IMG 20230110 154027 resized 20230113 010406430IMG 20230110 154722 resized 20230113 010406052IMG 20230110 154725 resized 20230113 010405626IMG 20230110 154843 resized 20230113 010404980IMG 20230110 154848 resized 20230113 010404607

 

 

Nabídka hypotéky

Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


Pro nalezení optimálního způsobu financování koupě nemovitostí naše společnost využívá služby zkušeného finančního poradce Aleše Martínka, který spolupracuje se všemi bankovními ústavy poskytujícími hypoteční financování na území ČR.

Jeho tým zprostředkoval jenom za loňský rok hypotéky v objemu více než 1 miliarda korun.

 

Výhody financování s námi:

 

 • všechny banky pod jednou střechou
 • slevu na úrokových sazbách
 • zajištění veškerých podkladů k nemovitosti včetně odhadu - zdarma
 • servis osobního makléře
 • zajištění čerpání úvěru
 • přímo pro projekt "ŘRD Písnice – „Ke Kašně" jsou vyjednány speciální podmínky u vybraných bank - snížené úrokové sazby, poplatky za vyřízení a odhad zdarma apod.
 • veškeré naše finanční služby jsou pro klienta poskytovány zcela bezplatně
 • obsluha klienta kdekoliv a kdykoliv – jednání, ale i podpisy smluvní dokumentace mohou probíhat na obchodních místech realitní kanceláře, po celé ČR, v zaměstnání klienta, a to i o víkendech
 • financování může být zajištěno jak pro fyzické, tak pro právnické osoby

 

Poradíme si i s klienty, kteří nemohou dostatečně prokázat svůj příjem, nebo s cizinci bez dostatečného pobytu, kteří v klasické bance neuspějí.

 

Kontakt:

Aleš Martínek

Tel.: 602 456 474

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: Václavské nám. 42, Praha 1

 

    

Vyřizuje

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707